竞渡歌

作者: 唐代    张建封


五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。
使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。
使君出时皆有准,马前已被红旗引。
两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。
鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。
棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。
鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。
坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。
前船抢水已得标,后船失势空挥桡。
疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。
只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。
须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。
吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。
不思得岸各休去,会到摧车折楫时。

wǔ yuè wǔ rì tiān qíng míng ,yáng huā rào jiāng tí xiǎo yīng 。五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。
shǐ jun1 wèi chū jun4 zhāi wài ,jiāng shàng zǎo wén qí hé shēng 。使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。
shǐ jun1 chū shí jiē yǒu zhǔn ,mǎ qián yǐ bèi hóng qí yǐn 。使君出时皆有准,马前已被红旗引。
liǎng àn luó yī pò yūn xiāng ,yín chāi zhào rì rú shuāng rèn 。两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。
gǔ shēng sān xià hóng qí kāi ,liǎng lóng yuè chū fú shuǐ lái 。鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。
zhào yǐng wò bō fēi wàn jiàn ,gǔ shēng pī làng míng qiān léi 。棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。
gǔ shēng jiàn jí biāo jiāng jìn ,liǎng lóng wàng biāo mù rú shùn 。鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。
pō shàng rén hū pī lì jīng ,gān tóu cǎi guà hóng ní yūn 。坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。
qián chuán qiǎng shuǐ yǐ dé biāo ,hòu chuán shī shì kōng huī ráo 。前船抢水已得标,后船失势空挥桡。
chuāng méi xuè shǒu zhēng bú dìng ,shū àn yī péng xīn sì shāo 。疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。
zhī jiāng shū yíng fèn fá shǎng ,liǎng àn shí zhōu wǔ lái wǎng 。只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。
xū yú xì bà gè dōng xī ,jìng tuō wén shēn qǐng shū shàng 。须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。
wú jīn xì guān jìng dù ér ,hé shū dāng lù quán xiàng chí 。吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。
bú sī dé àn gè xiū qù ,huì dào cuī chē shé jí shí 。不思得岸各休去,会到摧车折楫时。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

竞渡歌作者: 张建封

相关推荐

  • 张建封
  • 端午节