木兰花慢·丁未中秋

作者: 清代    刘克庄


水亭凝望久,期不至、拟还差。隔翠幌银屏,新眉初画,半面犹遮。须臾淡烟薄霭,被西风扫尽不留些。失了白衣苍狗,夺回雪兔金蟆。
乘云径到玉皇家。人世鼓三挝。试自判此生,更看几度,小住为佳。何须如钩似玦,便相将、只有半菱花。莫遣素娥知道,和他发也苍华。

shuǐ tíng níng wàng jiǔ ,qī bú zhì 、nǐ hái chà 。gé cuì huǎng yín píng ,xīn méi chū huà ,bàn miàn yóu zhē 。xū yú dàn yān báo ǎi ,bèi xī fēng sǎo jìn bú liú xiē 。shī le bái yī cāng gǒu ,duó huí xuě tù jīn má 。 水亭凝望久,期不至、拟还差。隔翠幌银屏,新眉初画,半面犹遮。须臾淡烟薄霭,被西风扫尽不留些。失了白衣苍狗,夺回雪兔金蟆。
chéng yún jìng dào yù huáng jiā 。rén shì gǔ sān wō 。shì zì pàn cǐ shēng ,gèng kàn jǐ dù ,xiǎo zhù wéi jiā 。hé xū rú gōu sì jué ,biàn xiàng jiāng 、zhī yǒu bàn líng huā 。mò qiǎn sù é zhī dào ,hé tā fā yě cāng huá 。乘云径到玉皇家。人世鼓三挝。试自判此生,更看几度,小住为佳。何须如钩似玦,便相将、只有半菱花。莫遣素娥知道,和他发也苍华。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

木兰花慢·丁未中秋作者: 刘克庄

简介 诗词 刘克庄

刘克庄(1187~1269) 南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。

相关推荐

  • 刘克庄
  • 木兰花
  • 木兰花慢
  • 中秋节