珍珠帘

作者: 宋代    葛辰庚
阴阳内感相交结。有铅汞、分八卦罗列。金鼎炼黄芽,正一阳时节。子后午前方进火,向玉炉、烹成白雪。通彻。这玄关、深奥难轻泄。
因师指诀幽微,把金丹大药,将来分说。捉住虎龙精,自然日月。造化天机人怎晓,换俗骨、永无魔折。超越。望仙都稽首,朝元金阙。

yīn yáng nèi gǎn xiàng jiāo jié 。yǒu qiān gǒng 、fèn bā guà luó liè 。jīn dǐng liàn huáng yá ,zhèng yī yáng shí jiē 。zǐ hòu wǔ qián fāng jìn huǒ ,xiàng yù lú 、pēng chéng bái xuě 。tōng chè 。zhè xuán guān 、shēn ào nán qīng xiè 。
yīn shī zhǐ jué yōu wēi ,bǎ jīn dān dà yào ,jiāng lái fèn shuō 。zhuō zhù hǔ lóng jīng ,zì rán rì yuè 。zào huà tiān jī rén zěn xiǎo ,huàn sú gǔ 、yǒng wú mó shé 。chāo yuè 。wàng xiān dōu jī shǒu ,cháo yuán jīn què 。
阴阳内感相交结。有铅汞、分八卦罗列。金鼎炼黄芽,正一阳时节。子后午前方进火,向玉炉、烹成白雪。通彻。这玄关、深奥难轻泄。
因师指诀幽微,把金丹大药,将来分说。捉住虎龙精,自然日月。造化天机人怎晓,换俗骨、永无魔折。超越。望仙都稽首,朝元金阙。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

珍珠帘作者: 葛辰庚

相关推荐

  • 葛辰庚