醉蓬莱·会稽蓬莱阁怀古

作者: 宋代    奚岊
又扁舟东下,水树青圆,雨榴红薄。燕子愁多,在重重帘幕。杖屟山阴,而今休更问,月尖眉约。双杏盟寒,七香珠堕,歌尘飘泊。
莫倚危阑,怨深黄竹,一鹤归来,乱峰飞落。笑色凌波,任雾抽烟邈。飘渺生香池冷,湘水外,片云如削。昨夜离人,游仙梦远,天风吹觉。

yòu biǎn zhōu dōng xià ,shuǐ shù qīng yuán ,yǔ liú hóng báo 。yàn zǐ chóu duō ,zài zhòng zhòng lián mù 。zhàng xiè shān yīn ,ér jīn xiū gèng wèn ,yuè jiān méi yuē 。shuāng xìng méng hán ,qī xiāng zhū duò ,gē chén piāo bó 。
mò yǐ wēi lán ,yuàn shēn huáng zhú ,yī hè guī lái ,luàn fēng fēi luò 。xiào sè líng bō ,rèn wù chōu yān miǎo 。piāo miǎo shēng xiāng chí lěng ,xiāng shuǐ wài ,piàn yún rú xuē 。zuó yè lí rén ,yóu xiān mèng yuǎn ,tiān fēng chuī jiào 。
又扁舟东下,水树青圆,雨榴红薄。燕子愁多,在重重帘幕。杖屟山阴,而今休更问,月尖眉约。双杏盟寒,七香珠堕,歌尘飘泊。
莫倚危阑,怨深黄竹,一鹤归来,乱峰飞落。笑色凌波,任雾抽烟邈。飘渺生香池冷,湘水外,片云如削。昨夜离人,游仙梦远,天风吹觉。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

醉蓬莱·会稽蓬莱阁怀古作者: 奚岊

相关推荐

  • 奚岊
  • 醉蓬莱
  • 蓬莱阁