汉宫春·生日词

作者: 宋代    程大昌
万六千年,是仙椿日月,两度阳春。根柯不随物化,那有新陈。戏夸悠久,借时光、惊觉时人。道历管,阶萤万换,悠然唤做逡巡。
老我百无贪羡,羡天芳寿种,掩冉三辰。谢他流年甲子,已是重轮。人间春狭,只九旬、斗柄标寅。更拟向,椿枝倚数,十分取一为真。

wàn liù qiān nián ,shì xiān chūn rì yuè ,liǎng dù yáng chūn 。gēn kē bú suí wù huà ,nà yǒu xīn chén 。xì kuā yōu jiǔ ,jiè shí guāng 、jīng jiào shí rén 。dào lì guǎn ,jiē yíng wàn huàn ,yōu rán huàn zuò qūn xún 。
lǎo wǒ bǎi wú tān xiàn ,xiàn tiān fāng shòu zhǒng ,yǎn rǎn sān chén 。xiè tā liú nián jiǎ zǐ ,yǐ shì zhòng lún 。rén jiān chūn xiá ,zhī jiǔ xún 、dòu bǐng biāo yín 。gèng nǐ xiàng ,chūn zhī yǐ shù ,shí fèn qǔ yī wéi zhēn 。
万六千年,是仙椿日月,两度阳春。根柯不随物化,那有新陈。戏夸悠久,借时光、惊觉时人。道历管,阶萤万换,悠然唤做逡巡。
老我百无贪羡,羡天芳寿种,掩冉三辰。谢他流年甲子,已是重轮。人间春狭,只九旬、斗柄标寅。更拟向,椿枝倚数,十分取一为真。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

汉宫春·生日词作者: 程大昌

相关推荐

  • 程大昌
  • 汉宫春