谒金门·丁酉冬昌山渡

作者: 宋代    赵师侠
江水绿。江上数峰如簇。唤渡小舟来岸北。_舆行太速。
素艳窗纱笼玉,不负看花心目。今夜知他何处宿。断魂沙路曲。

jiāng shuǐ lǜ 。jiāng shàng shù fēng rú cù 。huàn dù xiǎo zhōu lái àn běi 。_yú háng tài sù 。
sù yàn chuāng shā lóng yù ,bú fù kàn huā xīn mù 。jīn yè zhī tā hé chù xiǔ 。duàn hún shā lù qǔ 。
江水绿。江上数峰如簇。唤渡小舟来岸北。_舆行太速。
素艳窗纱笼玉,不负看花心目。今夜知他何处宿。断魂沙路曲。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

谒金门·丁酉冬昌山渡作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠
  • 谒金门